Danh mục chính

Video

Tập đoàn thép Việt Nhật

Phòng Quản lý Chất lượng

Quy trình quản lý sự không phù hợp

Quy trình quản lý sự không phù hợp

10-4-2017

Mục đích của quy trình là thiết lập và duy trì một hệ thống kiểm soát thống nhất, chặt chẽ trong việc xác định, phân loại và xử lý các sự không phù hợp xảy ra đối với: nguyên vật liệu, vật tư - thiết bị - phụ tùng đầu vào; bán thành phẩm, thành phẩm; các chỉ tiêu trong quá trình sản xuất.

Chi tiết
Quy trình theo dõi, đo lường sản phẩm

Quy trình theo dõi, đo lường sản phẩm

10-4-2017

Quy định phương pháp thống nhất kiểm tra, thử nghiệm nhằm kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng trong mọi công đoạn để đưa ra các bằng chứng chứng minh sự phù hợp về chất lượng của NVL đầu vào, nguyên liệu chính sau khi chế biến và phôi thép thành phẩm. Đảm bảo các tiêu chuẩn quy định thỏa mãn yêu cầu khách hàng.

Chi tiết
Tiêu chuẩn cơ sở Thép phế liệu nội địa

Tiêu chuẩn cơ sở Thép phế liệu nội địa

10-4-2017

Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại và yêu cầu kỹ thuật của thép phế liệu dùng làm nguyên liệu sản xuất thép carbon thông dụng (sau đây gọi tắt là thép phế liệu). Dùng làm cơ sở kiểm soát cho việc nhập thép phế liệu vào Công ty cổ phần thép Việt Nhật phục vụ sản xuất.

Chi tiết

Công ty thành viên