Danh mục chính

Video

Tập đoàn thép Việt Nhật

Quy trình quản lý sự không phù hợp

Mục đích của quy trình là thiết lập và duy trì một hệ thống kiểm soát thống nhất, chặt chẽ trong việc xác định, phân loại và xử lý các sự không phù hợp xảy ra đối với: nguyên vật liệu, vật tư - thiết bị - phụ tùng đầu vào; bán thành phẩm, thành phẩm; các chỉ tiêu trong quá trình sản xuất.

Công ty thành viên