Danh mục chính

Video

Tập đoàn thép Việt Nhật

Quy trình theo dõi, đo lường sản phẩm

Quy định phương pháp thống nhất kiểm tra, thử nghiệm nhằm kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng trong mọi công đoạn để đưa ra các bằng chứng chứng minh sự phù hợp về chất lượng của NVL đầu vào, nguyên liệu chính sau khi chế biến và phôi thép thành phẩm. Đảm bảo các tiêu chuẩn quy định thỏa mãn yêu cầu khách hàng.

Công ty thành viên