Danh mục chính

Video

Tập đoàn thép Việt Nhật

Tiêu chuẩn cơ sở Thép phế liệu nội địa

Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại và yêu cầu kỹ thuật của thép phế liệu dùng làm nguyên liệu sản xuất thép carbon thông dụng (sau đây gọi tắt là thép phế liệu). Dùng làm cơ sở kiểm soát cho việc nhập thép phế liệu vào Công ty cổ phần thép Việt Nhật phục vụ sản xuất.

Công ty thành viên