Danh mục chính

Video

Tập đoàn thép Việt Nhật

Quy định về sử dụng Mạng máy tính nội bộ, mạng Internet, E-mail Tập đoàn thép Viêt Nhật

Quy chế này quy định chi tiết việc quản lý và sử dụng mạng máy tính nội bộ của Tập đoàn thép Việt Nhật áp dụng đối với tất cả các Phòng ban và cá nhân là lãnh đạo, chuyên viên các Ban nghiệp vụ trong phạm vi Cơ quan Tập đoàn. 

Các bài viết khác

Công ty thành viên